Historia

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w Bydgoszczy

W miarę upływu lat w drugiej połowie XX wieku zwiększało się zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Rozwój przemysłu, w tym wytwórców elementów elektronicznych, uznawano za zadanie priorytetowe. Podobnie działo się w nauce. Jako priorytetową dziedzinę uznawano elektronikę. Dlatego grupa profesorów związanych z resortem łączności, z inicjatywy prof. Sławińskiego ówczesnego przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, postanowiła zorganizować konferencję naukową. Patronat merytoryczny i naukowy Polskiej Akademii Nauk sprawił, że inicjatywa corocznej organizacji sympozjum spotkała się z gorącym przyjęciem i szerokim poparciem szczególnie ze strony Wyższych Uczelni i Instytutów Naukowych, zajmujących się problemami telekomunikacji. Z inicjatywy prof. Stanisława Sławińskiego przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk zostało powołane Krajowe Sympozjum Telekomunikacji.

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji miało umożliwić:

  • dyskusję między przedstawicielami różnych środowisk naukowych,
  • dyskusję między przedstawicielami nauki, przemysłu i eksploatacji.

Pierwszymi organizatorami tego Sympozjum były Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Łączności. Obrady Sympozjum odbywały się w Borkowie k/ Kielc w dniach 19 i 20 września 1985 roku. W obradach uczestniczyło 80 osób, członkowie Sekcji Telekomunikacji oraz zaproszeni goście. Przewodniczącym Rady Sympozjum był Minister Łączności prof. Władysław Majewski, a Komitetowi Programowemu przewodniczył prof. Stanisław Sławiński. Ci sami organizatorzy przygotowali KST’86 które odbyło się w Rynii k/ Warszawy w dniach 19 i 20 września 1986 roku. Podobnie jak na KST’85 uczestnicy byli zapraszani. W obradach uczestniczyło 180 osób.

Kolejne sympozjum KST’87 zostało zorganizowane w 1987 roku w Bydgoszczy na terenie Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich). Organizatorami Sympozjum były Instytut Telekomunikacji ATR oraz Instytut Telekomunikacji PW. Instytut Telekomunikacji ATR dysponował znaczną powierzchnią umożliwiającą sprawne organizowanie obrad w wielu sekcjach tematycznych oraz prezentacje osiągnięć firm. Dzięki temu zaistniała możliwość realizacji podstawowych celów założonych przez Radę Sympozjum:

  • prezentacja przemian w telekomunikacji,
  • wymiana poglądów między przedstawicielami różnych środowisk naukowych i przemysłu,
  • prezentacja sprzętu telekomunikacyjnego,
  • integracja środowiska telekomunikacyjnego między innymi poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w obradach Sympozjum.

Z tematyką obrad nurtu naukowego korespondowała tematyka prezentacji firmowych stanowiących istotny element prezentacyjno – promocyjnego.

W KST’87 uczestniczyły 284 osoby zgłoszono 140 referatów naukowych. Na wystawie 6 firm prezentowało aparaturę dla potrzeb telekomunikacji. Zostały także zaprezentowane 4 referaty firmowe.

W kolejnych latach wzrastała liczba uczestników Sympozjum, a także liczba wystawców i prezentowanych przez nich rozwiązań w zakresie sprzętu i technologii. W obradach KST’88 uczestniczyło 331 osób przedstawiono 145 referatów przygotowanych przez przedstawicieli środowisk naukowych i eksploatacji. Na wystawie swoje osiągnięcia prezentowało 8 firm i przedstawiono 2 referaty firmowe. KST’98 to 768 uczestników, 170 referatów naukowych, 162 firmy na wystawie oraz 42 seminaria firmowe.

Zgodnie z założeniami Rady Programowej szczególną uwagę zwracano na rozwój młodej kadry w nauce i przemyśle. W tym celu już w 1987 r. ogłoszono konkurs na najlepszy referat napisany samodzielnie i wygłoszony przez młodego uczestnika.

Ostanie obrady KSTiT w Bydgoszczy odbyły się we wrześniu 2008roku.

W okresie od 1985 r. do 2008 r. Radzie Sympozjum przewodniczyli prof. prof. Władysław Majewski, Marian Zientalski oraz Daniel Bem. Przewodniczącymi Komitetu Programowego byli prof. prof. Stanisław Sławiński, Władysław Majewski i Józef Lubacz.

Kolejne obrady KSTiT  były organizowane przez następujące instytucje: